නොමිලේ අසභ්‍ය ලිංගික කතාව ලිංගිකත්වය නරඹන්න අටසේහීර් එස්කෝර්ට්ස් එස්කෝර්ට්ස් කෙල්ල

සේවාවන්

රජයෙන් පුරවැසියන්ට

රජයෙන් පුරවැසියන්ට සේවාවන් යටතේ පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය සේවා ආකෘති, රැකියා අවස්ථා, වැඩ කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි, රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ තොරතුරු, සහ සබඳතා තොරතුරු ලබාගත හැක

රජයෙන් සේවකයන්ට

මෙම සේවාවන් යටතේ රාජ්‍ය සේවකයින්ට ලබාගත හැකි සේවාවන් සහ තොරතුරු ලබා ගත හැකිය. දැන්වීම්, චක්‍රලේඛ, බාගත කිරීම්, පුහුණු අවස්ථා, ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන්, අභ්‍යන්තර ප්‍රවර්ධන නිවේදන, ස්ථාන මාරු ආදිය

රජයෙන් ව්‍යාපාරවලට

රජයෙන් ව්‍යාපාර සේවා යටතේ ව්‍යාපාර තොරතුරු, සැපයුම් තොරතුරු, සැපයුම් ලියාපදිංචිය සහ වෙනත් ආදිය වැනි තොරතුරු මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකිය

රජයෙන් රජයට

රජයෙන් රජයට සේවාවන් යටතේ රාජ්‍ය ආයතනවලට දත්ත හා තොරතුරු ඉලෙක්ට්‍රොනිකවද බෙදාගත හැකි අතර වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන වලින් විවිධ සේවා ලබා ගත හැකිය.

මෙනුව සමීප

Gaziantep ආලය

Fapjunk.com චික්බඩම් ගෙදර සිට ගෙදර නැව්ගත කිරීම Tuzcuoğlu ප්‍රවාහනය

උද්‍යාන නගරය රුසියානු ආලය