නොමිලේ අසභ්‍ය ලිංගික කතාව ලිංගිකත්වය නරඹන්න අටසේහීර් එස්කෝර්ට්ස් එස්කෝර්ට්ස් කෙල්ල

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කළමනාකරණ) කාර්යාලය

අපගේ දැක්ම

සාධාරණ මූල්ය කළමනාකරණය සමඟ ඉදිරියට යන්න.

අපගේ මෙහෙවර

අරමුදල් සමාගමේ කළමනාකාර හොඳින් විනය ආකාරයට සමග, ලැබී, සහ වතු ප්රතිපත්ති අනුව, ගිණුම්කරණය හා ගණකාධිකරණ ප්රමිතීන්ට අනුව වාර්තා සහ පළාතේ ප්රධාන මූල්ය කළමනාකරු ලෙස පළාතේ සෙසු ආයතන වලට මූල්ය උපදෙස් දීම.

ඇමතුම් විස්තර

ලිපිනය

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය
(මූල්ය කළමනාකරණ)
A කොටස - දෙවන මහල
සබරගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණය
නව නගරය
රත්නපුර
ශ්‍රී ලංකාව

විද්‍යුත් තැපෑල

අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව:
spctbudget@gmail.com
ගිණුම් හා ගෙවීම් දෙපාර්තමේන්තුව:
spcaccpay@gmail.com
spccigas@gmail.com
මුදල් හා ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව:
spctfr@gmail.com
ගෙවීම් අංශය:
spctrepayment@gmail.com

දුරකථන

+94453470233

ෆැක්ස්

+94452223052

93954897_2477059075939440_3753497663731924992_o

රංජනී ජයකොඩි මහත්මිය

ප්‍රධාන ලේකම්

+94452231703

pm

මෙනෙවිය. ප්‍රියන්ත විජේසුන්දර

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්

(මූල්ය කළමනාකරණ)

+94452231224

තොරතුරු පනත - වගකිය යුතු නිලධාරීන්

පත්කල නිලධාරීයා

මෙනෙවිය. ප්‍රියන්ත විජේසුන්දර

මුදල් නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම්

ජංගම: +94713320585

දුරකථන: +94452231224

ෆැක්ස්: +94452223052

තොරතුරු නිලධාරීයා

H.A.D. හෙට්ටිආරච්චි මහතා

ජංගම: +94714426337

දුරකථන: +9445223470233

විද්යුත් තැපෑල: hadinesh756@gmail.com

සේවාවන්

රජයෙන් පුරවැසියන්ට

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කළමනාකරණ) කාර්යාලය


රජයෙන් සේවකයන්ට

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කළමනාකරණ) කාර්යාලය

රජයෙන් ව්‍යාපාරවලට

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කළමනාකරණ) කාර්යාලය

රජයෙන් රජයට

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කළමනාකරණ) කාර්යාලය

නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු

H.A.D. හෙට්ටිආරච්චි මහතා
ප්රධාන ගණකාධිකාරී (අයවැය)

එම්.පී.ඩබ්ලිව්.එච්. පීරිස්
ප්රධාන ගණකාධිකාරී (මූල්ය හා ආදායම්)

P.A. Rathnasekara
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර

W.D.M.J.P.K. ගුණරත්න
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී

K.K.C. කුලසේකර
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර

R.A.Renuka කොලින්
කළමනාකරණ සහකාර

W.P.D.S.D.Wikrmaarachchi
කළමනාකරණ සහකාර

M.N.U.Perera
සංවර්ධන නිලධාරී

P.T.M.S.A.Bandara
සංවර්ධන නිලධාරී

M.D.D.N.Rathnayka
කළමනාකරණ සහකාර

R.L.Uwani ගුණරත්න
සංවර්ධන නිලධාරී

N.K.D.S. Priyadrshna
කළමනාකරණ සහකාර

K.L.H.Rashani Kawuduwawa
කළමනාකරණ සහකාර

W.W.S.K.Abevikrma
කළමනාකරණ සහකාර

R.B.S.M.Pemarathna
කළමනාකරණ සහකාර

B.R.S.S.K.Herath
උපාධිධාරියා

D.Saliya
K.K.S

D.V.W.Abewardna
K.K.S

ඩබ්ලිව්.එම්.ඩබ්ලිව්.එච්. විජෙකූන්
K.K.S

N.R.J.W. Kumarasooriya
ප්රධාන ගණකාධිකාරී (ගිණුම් සහ ගෙවීම්)

H.B. Paththuwage
ගණකාධිකාරී - (ගෙවීම්)

S.A.P.Jayasinhe
මුදල් සහකාර

E.M.B.S.H.Edirisinghe
සංවර්ධන නිලධාරී

H.T.P.M.Damayamthi
කළමනාකරණ සහකාර

M.L.M.Darmasena
සංවර්ධන නිලධාරී

P.L.E.D.Kure
සංවර්ධන නිලධාරී

A.G.S.L.Senavirathna
සංවර්ධන නිලධාරී

N.H.L.N.Nanayakkara
කළමනාකරණ සහකාර

D.A.I.U ඩෙනිපිටිය
කළමනාකරණ සහකාර

K.P.N.P.Kumara
කළමනාකරණ සහකාර

K.D.I.D.Jayamanna
කළමනාකරණ සහකාර

K.T.M.Nihalsinha
කළමනාකරණ සහකාර

C.P.K.M.Dehipala
කළමනාකරණ සහකාර

A.P.D. Senawirathna
කළමනාකරණ සහකාර

H.A.P.P.Somarathna
කළමනාකරණ සහකාර

B.V.H.N.Senawirathna
රියදුරු

වී.කේ. බන්ඩාරා
රියදුරු

බාගත කිරීම්

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය කළමනාකරණ) කාර්යාලය

සැපයුම්කරුවන්

මෙනුව සමීප

Gaziantep ආලය

ටිපොබෙට් මර්සින් ආලය ජොජෝබා