නොමිලේ අසභ්‍ය ලිංගික කතාව ලිංගිකත්වය නරඹන්න අටසේහීර් එස්කෝර්ට්ස් එස්කෝර්ට්ස් කෙල්ල

අපගේ දැක්ම

යහපත්කම, දැනුම සහ සහයෝගයෙන් පිරුණු සෞඛ්‍ය සම්පන්න සමාජයක්

අපගේ මෙහෙවර

අපගේ ත්‍යාගශීලී මෙහෙවර වන්නේ සබරගමුවේ ජනතාවගේ ජිවිතය සමෘද්ධිමත් කිරීම සහ නිවැරදි හා නිවැරදි කුහුඹුවන්ගේ සැබෑ මාධ්‍ය තුළින් හොඳ දැනුමක් ඇති සමාජයක් ගොඩනැගීම සහ උපරිම භාවිතයෙන් මානව හා භෞතික සම්පත් සැලසුම් කිරීමෙන් විනයගරුක හා සාමකාමී සමාජයක් ඇති කිරීමයි. තොරතුරු තාක්‍ෂණය, සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ ගුණාත්මක හා ප්‍රමාණාත්මක සංවර්ධනය සහ යහපාලනයේ ප්‍රතිපත්ති ආරක්ෂා කිරීම, සමුපකාර අංශයට නඟා සිටුවීම, වතු සුභසාධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම තුළින් විදුලිය හා ප්‍රවාහන අංශය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පළාත් පාලන අංශය විධිමත් කිරීම.

ඇමතුම් විස්තර

ලිපිනය

ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය
වාරණ බී - 2 වන මහල
සබරගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණය
නව නගරය
රත්නපුර
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන

+94452222204
+94452223298

ෆැක්ස්

+94452223298

ඊ තැපැල්

mainminsg@gmail.com

93954897_2477059075939440_3753497663731924992_o

රංජනී ජයකොඩි මහත්මිය

ප්‍රධාන ලේකම්

+94452231703

+94452222143

ලේකම්

+94716891112

+94452230816

තොරතුරු පනත - වගකිය යුතු නිලධාරීන්

පත්කල නිලධාරීයා

සුනේත්‍රා ගුණවර්ධන මහත්මිය

ලේකම්

ජංගම: +94716891112

දුරකථන: +94452230816

ෆැක්ස්: +94452223298

තොරතුරු නිලධාරීයා

එල්.එම්.පී.ඩබ්ලිව්.බන්දර මහතා

සහකාර ලේකම්

ජංගම: +94712190505

දුරකථන: +94452222204

ෆැක්ස්: +94452223298

සේවාවන්

රජයෙන් පුරවැසියන්ට

ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය

රජයෙන් සේවකයන්ට

ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය

රජයෙන් ව්‍යාපාරවලට

ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය

රජයෙන් රජයට

ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය

නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු

දුලිප් සෝමරත්න මහතා

ජ්‍යෙෂ් Assistant සහකාර ලේකම්
දු.ක.-0452228133

එල්.එම්.පී.ඩබ්ලිව්. බන්ඩාරා

සහකාර ලේකම් (පරිපාලන)

ඩබ්ලිව්.ජී.එන්.සමන් කුමාර මහතා

සහකාර ලේකම් (පරිපාලන)

එම්.බී.දම්සිකා දියමන්ති මිය

පරිපාලන නිලධාරී

එල්.ජේ.බම්බරබොටුව මහතා

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
දු.ක.-0452228135

කේ.ඩී.කේ.කුමාරනායක මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

අනෝමා ඩි අබ්රූ මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

කේ.ජී.එම්.එස්. කුමාර මහතා

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී

ඒ.කේ.සී.එම්.ජයාසිං මහත්මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී.ප්‍රෙමවර්ධන මිය

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

එම්.ජී.අරියරත්න මහතා

සංවර්ධන නිලධාරී

යූ.ඒ.ටී.ප්‍රියන්ති මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

යූ.පී.ඒ.ඩී.එල්.එම්. කරුණානයක

සංවර්ධන නිලධාරී

අයි.එච්.කේ.එස්. හේමචන්ද්‍ර මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

එම්.පී.පී කරුණානරත්න මහත්මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

ටී.එම්.එස්.එච්. ටෙනකුන් මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

මිස් බී.එන්.ලක්මාලි

සංවර්ධන නිලධාරී

ජී.ඩී.එස්.එල්. අබේසිංහ

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

කේ.එම්.එච්.කේ.කුරුප්පු මෙනවිය

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

ඩබ්ලිව්.ජී.පී.ආර්.විජේකර මෙනවිය

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

පී.ඩබ්ලිව්.අයි.එම්. ගුණවර්ධන මෙනවිය

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

ආර්.එම්.පී.යමිනි මහත්මිය

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

ආර්.ඒ.එල්.කුමාර මහතා

K.K.S

වී.පී.කේ.ජේ.චමින්ද මහතා

K.K.S

කේ.කේ.එස්.කුමාර මහතා

රියදුරු

බී.ටී.ජේ.අබසේකර මහතා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
දු.ක.-0452222681

සුජිත් පියදස මහතා

මූල්‍ය සහකාර
දු.ක.-0452223298

බාගත කිරීම්

චක්‍රලේඛ

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

ප්රධාන අමාත්යාංශය ආයතන

මෙනුව සමීප

Gaziantep ආලය

ටිපොබෙට් මර්සින් ආලය ජොජෝබා