ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සබරගමුව පළාත වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් එතුමාගේ නියෝජිතයා වශයෙන් පත් කරන ලද සබරගමුව පළාතේ ගරු ආණ්ඩුකාරවරයාගේ කාර්යාලයයි. 1978, 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ සහ 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනතෙන් ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව රාජකාරී කටයුතු කිරීමට අදාළව සිදු කළ යුතු වන්නා වූ අභියාචනා සම්බන්ධ කටයුතු, සියළුම සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම, පත්වීම් අනුමැතිය ලබා දීම ආදී වූ සහ ඊට අදාළ වන්නාවු සියළුම කාර්යයන් සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය වෙත පැවරී ඇත.

අපගේ දැක්ම

යහ පාලනය තුළින් සෞභාග්‍යමත් සබරගමුව පළාතක්

අපගේ මෙහෙවර

සාධාරණත්වය, සමානාත්මතාවය හා විනිවිදභාවයෙන් යුතු නිසි මගපෙන්වීම මත, මානව හා භෞතික සම්පත් ඵලදායීව උපයෝගී කර ගනිමින් පළාත් අනන්‍යතාවය සුරකිමින් පළාතේ අභිවෘද්ධිය හා මහජන සුභසාධනය උදෙසා ගනු ලබන සියලු ක්‍රියාමාර්ග සාකල්‍යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරවීම.

ඇමතුම් විස්තර

ලිපිනය

ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය
Block C - බිම් මහල
සබරගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණය
නව නගරය
රත්නපුර
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන

+94452222541
+94452228056

ෆැක්ස්

+94452222541

niluka ekanayake

ගරු නිලූකා ඒකනායක මැතිණිය

සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර

+94452222540

+94452231496

chiefsecretary1

Mr. Herath P. Kularathna

ලේකම්

+94773122407

තොරතුරු පනත - වගකිය යුතු නිලධාරීන්

පත්කල නිලධාරීයා

එම්.ආර්.එස්.කේ රුක්මණී ආරියරත්න මහත්මිය

ජංගම: +94718001670

දුරකථන: +94452226746

ෆැක්ස්: +94452222541

තොරතුරු නිලධාරීයා

ශමේධානි මාතරහේවගේ මහත්මිය

ජංගම: +94719905040

දුරකථන: +94452228056

ෆැක්ස්: +94452222541

සේවාවන්

රජයෙන් පුරවැසියන්ට

ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

 • මහජන පෙත්සම් සම්බන්ධයෙන් අවශ්ය කටයුතු කිරීම.
 • ගරු කිරීමට ලැබුණු අභියාචනා සම්බන්ධයෙන් නිසි පියවර ගැනීම. ආණ්ඩුකාර.
 • තොරතුරු පනත අයිතිය අදාළ ක්රියා.
 • රාජ්ය සුභසාධන කටයුතු සඳහා මුදල් පරිත්යාග ලබා දීම.

රජයෙන් සේවකයන්ට

ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

 • විශේෂ දීමනා සඳහා අනුමැතිය ගැනීමට අදාළ කටයුතු.
 • බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම.
 • කොන්ත්රාත් පදනම මත ෙසේවා දීර්ඝ කිරීම.
 • විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු.
 • සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට අදාළ කටයුතු.
 • ෙර්ඛීය අමාත ාංශය චක්රලේඛ ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් අනුමැතිය අදාළ කාරණා.
 • කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් සකස් කිරීම හා ගෙවීම කිරීමට අදාළ කටයුතු.
 • පත්වීම්, උසස්වීම්, ස්ථාන මාරුවීම්, වැටුප් වර්ධක ලබා දීම, අමාත්යාංශ ලේකම්වරුන් සහ නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම්වරුන් විශ්රාම අදාළ කාරණා.
 • රාජ්ය නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනා අදාළ කාරණා.

රජයෙන් ව්‍යාපාරවලට

ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

 • ප්රසම්පාදන හා සම්බන්ධ කරුණු.

රජයෙන් රජයට

ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

 • ආදායම් ගිණුම් කරණය රණවිරු කොඩි විකිණීමෙන් මේ දිනවල හා රණවිරු සේවා අධිකාරිය වෙත එම මුදල් බැර ලැබීය.
 • ජාතික රණවිරු දිනය සමගාමීව රණවිරුවන් සැමරීම සඳහා පළාත් රණවිරු උළෙලේදී සංවිධානය කිරීම.

නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු

බාගත කිරීම්

GS 01 පරිපාලන නිලධාරී - ජයසිංහ බණ්ඩාර මහතා

GS 04 කළමනාකරණ සහකාර - G.K.N.කාන්ති බාලසූරිය මහත්මිය

GS 05 කළමනාකරණ සහකාර - K.W. ශාමන්ත ධනරංග මහතා

GS 06 කළමනාකරණ සහකාර - චන්න වනිගසූරිය මහතා

GS 07 සංවර්ධන නිලධාරී - K.M දෙව්මිණි කුමාරි මහත්මිය

GS 08 කළමනාකරණ සහකාර - P.M.G. අප්සරා ගුණසිංහ මහත්මිය

GS 09 කළමනාකරණ සහකාර - W.A.නිරංග පෙරේරා මහතා

GS 10 කළමනාකරණ සහකාර - P.D. සසිත රත්නායක මහතා

GS 11 සංවර්ධන නිලධාරී - U.P. තිලන්ත කුමාර මහතා

GS 13 සංවර්ධන නිලධාරී - D.H. සුරංගි හේවගේ මෙනවිය

චක්‍රලේඛ

ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

මෙනුව සමීප