නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) කාර්යාලය

අපගේ දැක්ම

විශිෂ්ට පළාත් රාජ්‍ය සේවයක් සැපයීමට දැනුම, ආකල්ප සහ කුසලතා සපිරි මානව සම්පතක් බිහිකිරීම.

අපගේ මෙහෙවර

පවතින මානව හා භෞතික සම්පත් ප්‍රසස්ථ ලෙස කළමනාකරණය කර, වර්තමානයට හා අනාගත රාජ්‍ය සේවයට ගැලපෙන මානව සම්පතක් බිහි කිරීමට අවශ්‍ය පර්යේෂණ, විවිධාංගීකරණය වූ පාඨමාලා පුහුණුවීම් නව තාක්ෂණය හා භෞතික සම්පත් හඳුන්වාදීම තුළින් මහජනතාවට ඵලදායී සේවාවක් සැපයිය හැකි පළාත් රාජ්‍ය සේවාවක් බිහිකිරීම.

ඇමතුම් විස්තර

ලිපිනය

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය
(පිරිස් හා පුහුණු)
Block C - දෙවන මහල
සබරගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණය
නව නගරය
රත්නපුර
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන

+94452232263
+94452224562

විද්‍යුත් තැපෑල

spcdcsoffice@gmail.com

Chief Secretary

ඩී.එම්. මාලනී මැතිණිය

ප්‍රධාන ලේකම්

+94452231703

sisira

H.D. සිසිර මහතා

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්

(පිරිස් හා පුහුණු)

+94452224562

+94711275275

තොරතුරු පනත - වගකිය යුතු නිලධාරීන්

පත්කල නිලධාරීයා

H.D. සිසිර මහතා

ජංගම: +94711275275

දුරකථන: +94452224562

ෆැක්ස්: +94452222793

තොරතුරු නිලධාරීයා

උදේශිකා කුමාරි මහත්මිය

ජංගම: +94712437971

දුරකථන: +94452232263

විද්‍යුත් තැපෑල: udeshika.gamage@gmail.com

සේවාවන්

රජයෙන් පුරවැසියන්ට

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) කාර්යාලය

 • ප්‍රාථමික කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම (කා.කා.ස., රියදුරු ආදිය ..)
 • පරිගණක ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබාදීම (මාස 6) NVQ මට්ටම 3 සහ 4
 • ඊ පුස්තකාලයේ පල කරන පොත් ආදියෙන් දැනුම බෙදාදීම

රජයෙන් සේවකයන්ට

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) කාර්යාලය

 • තනතුරු හා සම්බන්ධ පුහුණු වැඩමුළු ලබා දීම.
 • විදේශ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම අනුමත කිරීම සහ අදාළ කටයුතු
 • පළාතේ කාර්ය මණ්ඩලය තුලනය කිරීමට උපකාර වන කාර්යය මණ්ඩල තොරතුරු පද්ධතිය කළමනාකරණය
 • පළාත් සභා නිලධාරීන් සඳහා කාර්යාලීය හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම
 • බාහිර පුහුණු වැඩමුළු සඳහා අධ්‍යයන නිවාඩු සහ ගාස්තු ලබා දීම

රජයෙන් ව්‍යාපාරවලට

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) කාර්යාලය

 • කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය පවත්වා ගෙනයාම
 • වෙනත් ආයතන සඳහාද ප්‍රයෝජනවත් සම්පත් දායක සංචිතයක් පවත්වාගෙන යාම
 • සෑම වසරක් සඳහාම ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් සකස් කිරීම
 • ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේදී බාහිර පාර්ශව සමග සම්බන්ධ වීම

රජයෙන් රජයට

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු) කාර්යාලය

 • ගුණාත්මක රාජ්‍ය සේවයක් නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වන විවිධ පුහුණු ලබා දීම
 • තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා උපකාරී වන පළාත් කාර්යමණ්ඩල තුලනය
 • නවක නිලධාරීන් අනුයුක්ත කිරීම (අධ්‍යාපන සහ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ හැර)
 • පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට උපකාරී වීම
 • සබරගමුව පළාත් සභාවේ සේවය කරන නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම

නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු

උදේශිකා කුමාරි
සහකාර ප්‍රධාන ලේකම්

සමස්ත කාර්යාල කාර්ය අධීක්ෂණය

M.A.S.V. මනෝජා
පරිපාලන නිලධාරී

සමස්ත කාර්යාල කාර්ය අධීක්ෂණය

DO 01 - ශාන්තිනී හේමමාලා
සංවර්ධන නිලධාරී

තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා හා ආදායම් සේවා බඳවා ගැනීම්
වත්කම් කළමනාකරණ පද්ධතිය හැසිරවීම සම්බන්ධ කටයුතු

DO 03 - චාමිකා රූපසිංහ
සංවර්ධන නිලධාරී

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව සම්බන්ධ කටයුතු
සංවර්ධන නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම

DO 02 - අමිල හෙට්ටිගේ
සංවර්ධන නිලධාරී

දෙපාර්තමේන්තුගත තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම්
අග්‍රහාර රක්ෂණය සම්බන්ධ

DO 04 - K.A. උදිත
සංවර්ධන නිලධාරී

වාහන සම්බන්ධ කටයුතු සහ අලුත්වැඩියා කිරීම් ආදිය
ආණ්ඩුකාවර සහ ඇමතිවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ කටයුතු ..

කා.කා.ස. - ශ්‍යාමා නිරෝෂණී

කාර්ය මණ්ඩලයට උදව් කිරීම

කා.කා.ස. - ගයාශාන් සිල්වා

කාර්ය මණ්ඩලයට උදව් කිරීම

MA 01 - කසුන් නිලංග පෙරේරා
කළමනාකරණ සහකාර

කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම
දීප ව්‍යාප්ත සේවා නිලධාරීන් අනුයුක්ත කිරීම්

MA 02 - අමිල සුසන්ත ගමගේ
කළමනාකරණ සහකාර

සමස්ත පළාත් සේවක සංඛ්‍යාව පිළිබඳ කටයුතු

MA 03 - ලසන්ත ගුණරත්න
කළමනාකරණ සහකාර

ඵලදායිතා පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය
නිල හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම
තාක්ෂණික නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම

MA 04 - පියුමි නයනිකා පෙරේරා
කළමනාකරණ සහකාර

වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීම (මාස 06)
කළමනාකරණ සහකාර සේවා ස්ථානගත කිරීම්

MA 06 - චමිදු ජයරත්න
කළමනාකරණ සහකාර

සියළු දේශීය පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය

MA 05 - ඉමාෂා ධර්මසේන
කළමනාකරණ සහකාර

කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම (කා.කා.ස.,රියදුරු ආදිය)
බාහිර පුහුණු වැඩමුළු සඳහා අධ්‍යයන නිවාඩු සහ ගාස්තු ලබා දීම

MA 07 - වත්සලා ජයවර්ධන
කළමනාකරණ සහකාර

සියලු දෙමල භාෂා පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය
වාර්ෂික පුහුණු අයවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම

බාගත කිරීම්

ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර වෙනුවෙන් මිළ කැඳවීම්

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු පද්ධතිය

සියලු පුහුණු මෙම පද්ධතිය හරහා සම්බන්ධීකරණය කෙරේ

සේවක සංඛ්‍යා තොරතුරු පද්ධතිය

කාර්යය මණ්ඩල තොරතුරු මෙම පද්ධතිය හරහා රැස් කර අදාල වාර්තා සකස් කරයි.

ඊ පුස්තකාලය

ලියාපදිංචි වී ඉගැනුම් සටහන්, පොත් ආදිය කියවන්න ...

මෙනුව සමීප