ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය

අපි කළමනාකරණය සහ පළාත් සභා සේවා සහ දීප ව්යාප්ත සේවා වල නිලධාරීන්ට මග පෙන්වන. සබරගමුව පළාත් නිලධාරීන් පරිපාලනය කාර්යයන් සියලු ස්ථාන මාරුවීම්, විනය කටයුතු, දේශීය පාසල් නිවාඩු කාලය ආදිය මෙන්ම අප ආයතනය විසින් අධීක්ෂණය කරනු .. අපි පළාතේ ප්රධාන ආයතනය වේ. සබරගමුව පළාත් නිලධාරීන් පරිපාලනය කාර්යයන් ස්ථාන මාරුවීම්, විනය කටයුතු, දේශීය පාසල් නිවාඩු කාලය ආදිය මෙන්ම අප ආයතනය විසින් අධීක්ෂණය කරනු සියලු

අපගේ දැක්ම

"සබරගමුව පෙර අති"

අපගේ මෙහෙවර

"සබරගමුව පළාතේ සියලු සම්පත් කළමනාකරණය තුලින් ජනතාවගේ දියුණුව"

ඇමතුම් විස්තර

ලිපිනය

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය
Block සී - 2 වන මහල
සබරගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණය
නව නගරය
රත්නපුර
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන

+94452223080
+94452228414

ෆැක්ස්

+94452222793

ඊ-තැපැල

dcs.ad.spc@gmail.com

ප්‍රධාන ලේකම්

ඩී.එම්. මාලනී මැතිණිය

ප්‍රධාන ලේකම්

+94773265695

+94452222143

+94452222793

තීව්රව

මහතා H.D.Sisira

නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් (පාලන) - වැඩ බලන

+94711275275

+94452228414

තොරතුරු පනත - වගකිය යුතු නිලධාරීන්

නම් කරන ලද නිලධාරී

මහතා H.D.Sisira

(නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් - පරිපාලන) - වැඩ බලන

ජංගම: + 9471-1275275

දුරකථන: +94452228414

ෆැක්ස්: +9445222279

තොරතුරු නිලධාරීයා

ඉසුරිකා රත්නායක මහත්මිය

සහකාර ප්‍රධාන ලේකම්

ජංගම: +94719084032

දුරකථන: +94452223080

ෆැක්ස්: +94452222793

සේවාවන්

රජයෙන් පුරවැසියන්ට

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය

රජයෙන් සේවකයන්ට

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය

රජයෙන් ව්‍යාපාරවලට

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය

රජයෙන් රජයට

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය

නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු

සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන)

ඉසුරිකා රත්නායක මහත්මිය

දිස්නා චන්ද්‍රසේකර

නීති නිලධාරී

දීපානි ප්‍රේමරත්න

නීති නිලධාරී

රෝෂිනී ජයරත්න

නීති නිලධාරී

U.P.R.D.R.B.පෙරමුණේ මහතා

තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී

M.B.C.N. පුංචිනිලමේ මහතා

තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී

U.A.S.I.ගුණසිංහ මහත්මිය

පරිපාලන නිලධාරී (වැඩ බලන)

M.A.M. ගමගේ මහත්මිය

ප්‍රධාන ලිපිකරු

P.D.D.D.වික්‍රමසිංහ මහතා

තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර

B.සනන්ද මහතා

භාෂා පරිවර්තක (දෙමළ / සිංහල)

K.G.D.සමන්ලතා මෙනවිය

සංවර්ධන නිලධාරී

P.K.D.R.අලහකෝන් මහතා

සංවර්ධන නිලධාරී
පළාත් සභා ලේකම් ප්රසම්පාදන කටයුතු

P.R.M.තිලකරත්න මහත්මිය

සංවර්ධන නිලධාරී
වාහන බලපත්ර නිකුත් කිරීම

K.M.T.K.කුමාරි මහත්මිය

සංවර්ධන නිලධාරී
සියලු සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ උපාධිධාරී අභ්යාසලාභී පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තු සම්බන්ධ කටයුතු

K.D.R.D.විජයසේන මහත්මිය

සංවර්ධන නිලධාරී
සියලු නීතිමය නිලධාරීන්, බදු නිලධාරීන් හා එය නිලධාරීන්ගේ පෞද්ගලික ගොනු පවත්වාගෙන යාම හා සම්බන්ධ කටයුතු

D.H.P.කුමාර මහතා

සංවර්ධන නිලධාරී

W.H.D.S.වීරකෝන් මහත්මිය

සංවර්ධන නිලධාරී
ප්රධාන ලේකම් විනය බලය යටතේ පැමිණෙන සේවකයින්ගේ විනය කටයුතු.
දීප ව්යාප්ත සේවා වල නිලධාරීන්ට අදාළ සම්බන්ධීකරණ විනය ක්රියාමාර්ග

K.D.N.කාංචනා මහත්මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

E .M.C.A .ඒකනායක මහත්මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

G.W.R.පුෂ්පකුමාර මහතා

සංවර්ධන නිලධාරී

M.R.A.N.කුමාරි මෙනවිය

සංවර්ධන නිලධාරී

Y.R.S.නිශාන්ත මහතා

කළමනාකරණ සහකාර

N.W.C.රත්නපාල මහත්මිය

කළමනාකරණ සහකාර

K.P.මහේන්ද්‍රරත්න මහතා

කළමනාකරණ සහකාර

R.නිරතිකා මෙනවිය

කළමනාකරණ සහකාර

W.S.K.වර්ණපුර මෙනවිය

කළමනාකරණ සහකාර

J.V.A.C.L.ලක්මිණී මෙනවිය

කළමනාකරණ සහකාර

P.G.C.I.ගමගේ මහත්මිය

කළමනාකරණ සහකාර

බාගත කිරීම්

ප්රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ ආයතන

නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා)

පළාත තුල සිදුකරනු ලබන ඉදිකිරීම් කාර්යයන් සඳහා තාක්ෂණික උපදේශකත්වය හා අධීක්ෂණ දායකත්වය ලබාදෙමින් නිශ්චිත කාලරාමුවක් තුළදී ඵලදායී සේවාවක් හා ඉහල නිමැවුමක් ලබාදීම

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්
(මුදල්)

අරමුදල් සමාගමේ කළමනාකාර අනුව හා ගණකාධිකරණ ප්රමිතීන්ට අනුව වාර්තා සහ පළාතේ ප්රධාන මූල්ය කළමනාකරු ලෙස පළාතේ සෙසු ආයතන වලට උපදෙස් දෙමින් හොඳින් විනය ආකාරය සම්බන්ධයෙන් පහසුකම් ලබාදෙන අතර estable ප්රතිපත්ති අනුව.

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්
(පිරිස් හා පුහුණු)

ප්රජා නිර්මාණය පර්යේෂණ දත්මැදීමේ, විවිධාංගීකරණය වැඩසටහන්, පුහුණු වැඩ සටහන්, නවීන තාක්ෂණය හා භෞතික සම්පත් හරහා ඵලදායි සේවාවක් සැපයිය හැකි අය පළාත් රාජ්ය සේවා සේවකයන් උදෙසාය.

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්
(සැලසුම්)

නායකත්වය සහ නිසි ක්රියාවලිය සැලසුම් සමග තීරණ ගන්නන් සහ අනෙකුත් සියලු සංවිධානය කිරීමට සහාය ලබා

අභ්යන්තර විගණන Depeartment

ආර්ථික කටයුතු වල කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායීතාවය ඇගයීම මගින් පළාත සංවර්ධනය සඳහා දායක වීම සහ පළාතේ ගිණුම්කරණ ක්රමවේදයන් හා ක්රමවේදය ප්රමාණාත්මකභාවය තක්සේරු කිරීම

පළාත් ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන

සබරගමුව පළාත තුළ බදු ගෙවිය යුතු ජනතාව තමන් ගෙවීමට ඇති බදු ගෙවීම සඳහා ස්වේච්චානුකූලත්වය මත දිරිගන්වමින් බදු ගෙවීමෙන් වැලකී සිටින්නන්ගෙන් නීතිය යටතේ බදු සහ ගාස්තු එක් රැස් කර ගනිමින් පළාතේ පොදු මහජනතාවගේ ආර්ථිකමය සහ සමාජමය අභිවෘද්ධිය සඳහා දායක වීම

උප ඒකක

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකකය

වැඩි විස්තර සඳහා ක්ලික් කරන්න: www.sgictunit.com

නීති අංශය

වැඩි විස්තර සඳහා ක්ලික් කරන්න: www.sglegalunit.com

Translaters ඒකකය

සිංහල / දෙමළ: K.H.B. මහතා Sananda - 0452223080
ඉංග්රීසි: Attorny නීතිය D.K.L ගුණතිලක දී - 0452232078

මෙනුව සමීප