සබරගමුව පළාත් රාජ්‍ය සේවකයන් කොවිඩ් 19 සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක හා සමාජ ආරක්ශක අරමුදල සඳහා රුපියල් මිලියනක් බැර කෙරේ ., Covid 19 වසංගතයට ඒරෙහි සටනට දායකවීම සදහා පළාතේ ‌ප‌ොලිස් ස්ථාන හා ‌ස‌ෞඛ්‍ය ව‌ෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල සදහා සබරගමුව පළාත් සභාව සතු වාහන ලබාදේ.