කළමනාකරණ සේවා වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අත්හිටුවීම
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ලිපිය / Annual Transfers - Letter
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නාම ලේඛනය 2019 / Annual Transfer List - 2019
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සංශෝධිත නාම ලේඛනය (ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවය) 2019 / Annual Transfer revised List (Sri Lanka Technical Service) - 2019
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා - 2019

ආයුබෝවන්
Welcome
வனக்கம்
2019 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම / Registration of suppliers - 2019
Download 1       Download 2